Ogólne warunki zakupu

 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU LUMEL ALUCAST Sp. z o.o.
Ważne od 11.06.2018
1. Warunki ogólne
1. Wszystkie przypadki nabycia towarów lub usług przez LUMEL ALUCAST Sp. z o.o. (dalej LUMEL) podlegają poniższym warunkom,
które stanowią integralną część tych umów i na których przyjęcie jako postanowień umowy Dostawca wyraża zgodę. Wszelkie zmiany
w ogólnych warunkach sprzedaży będą wiążące wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie wyrażonej przez LUMEL i dotyczą każdorazowo indywidualnego zamówienia. Akceptacja zamówienia LUMEL, podpisanie umowy, bądź faktyczne wykonanie jakiegokolwiek zlecenia LUMEL jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków przez Dostawcę.
2. Niniejsze warunki nie znajdują zastosowania w relacjach z konsumentami, w stosunku do których ich obowiązywanie jest wyłączone.
2. Zamówienie i potwierdzenie zamówienia
1. Zamówienie powinno zostać potwierdzone przez Dostawcę w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania w formie pisemnej
lub e-mail. W przypadku braku potwierdzenia przez Dostawcę w tym terminie, zamówienie nie wiąże LUMEL i uznane jest za anulowane. Jeśli warunki potwierdzenia różnią się od warunków zamówienia, są one wiążące dla LUMEL wyłącznie wówczas, jeśli wyraźnie wyrazi zgodę na takie zmiany na piśmie. Dotyczy także wszelkich zmian do treści zamówienia.
3. Dostawy
1. Zamówione produkty dostarczone być muszą w sposób zgodny z warunkami określonymi w zamówieniu, wolne od wad jawnych
i ukrytych, a także wraz z: (i) dokumentem dostawy zawierającym numer i datę zamówienia, określenie asortymentu i ilości dostarczonych produktów, (ii) atestami jakości lub innymi dokumentami jeśli są wymagane (iii) instrukcją obsługi w języku wskazanym przez LUMEL oraz w każdym przypadku w języku polskim; które (wszystkie) powinny zostać przekazany LUMEL za potwierdzeniem odbioru.
2. O ile nie określono inaczej, dostawy odbywają się na warunkach DDP LUMEL Alucast Sp. z o.o. Zielona Góra (Incoterms 2010).
Dostawy wcześniejsze lub częściowe mogą być akceptowane jedynie za uprzednią pisemną zgodą LUMEL.
3. Terminy dostaw wynikające z zamówienia są absolutnie wiążące. Jeżeli Dostawca pozostaje w opóźnieniu z dostawą produktów
lub realizacją zamówionych usług, LUMEL przysługuje prawo: (i) naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości zamówienia
za każdy dzień opóźnienia Dostawcy; oraz/lub (ii) odstąpienia od umowy, a prawo to jest wykonalne do 3 miesięcy od terminu dostawy.
O każdym ryzyku opóźnienia Dostawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić LUMEL.
4. Przejście własności produktów i wszelkiego ryzyka związanego z rzeczą na LUMEL następuje z chwilą potwierdzenia odbioru produktów.
5. W przypadku, jeżeli wartość szkody przekracza wartość ustalonych w niniejszym dokumencie kar umownych, LUMEL ma prawo dochodzić pełnej wartości szkody na zasadach ogólnych.
4. Gwarancja
1. Dostawca zapewnia i gwarantuje, że produkty dostarczone LUMEL są nowe (przy czym w żadnym wypadku nie starsze niż 12 miesięcy od dnia ich pierwotnego wykonania), starannie wykonane, sprawdzone oraz nadają się do użytku zgodnie z przeznaczeniem i warunkami zamówienia LUMEL, a ich okres użytkowania w żadnym wypadku nie jest krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
2. Dostawca potwierdza, że produkty te spełniają wymogi bezpieczeństwa, odpowiadają wszelkim wymaganym specyfikacjom i normom, mają wymagany skład chemiczny oraz wymagane certyfikaty.
Dostawca jako profesjonalista w swojej branży, jest zobowiązany do naprawy lub wymiany wszelkich dostarczonych materiałów, towarów,
usług, które są wadliwe w skutek wadliwego projektu, materiału lub wadliwego wykonania lub z jakiegokolwiek innego powodu, w terminie 24 miesięcy od daty dostawy (okres udzielonej gwarancji), na swój koszt.
Wymiana lub naprawa nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia LUMEL o stwierdzeniu wady.
3. Dostawca wyraża zgodę na przeniesienie gwarancji na osobę trzecią, która jest odbiorcą towaru lub urządzenia wyprodukowanego przez Dostawcę.
4. W przypadku stwierdzenia wady przedmiotu dostawy, LUMEL ma prawo, według swojego wyboru: (i) wezwać Dostawcę do odbioru części lub całości dostawy oraz do dostarczenia w ich miejsce produktów wolnych od wad w wyznaczonym terminie, lub (ii) odstąpić
w części lub w całości od zawartej umowy z powiadomieniem Dostawcy i bez dodatkowego wzywania go do wykonania zobowiązania, przy czym prawo to może być wykonane w terminie do 6 miesięcy od dnia dostawy;(iii) po upływie 7 dni od dnia zawiadomienia Dostawcy, dokonać zakupu towarów u innego dostawcy na koszt Dostawcy. Wszelkie koszty powyższych czynności, w tym transportu
i składowania ponosi Dostawca.
5. Poufność, ochrona, prawidłowość działania
1. Wszelkie dane techniczne, konstrukcyjne, technologiczne, plany i projekty (w tym rysunki, matryce, dyski, dokumenty etc.) przekazane
Dostawcy w celu wykonania zamówienia wykorzystywać on może tylko i wyłącznie w tym celu i nie ma prawa udostępniać ich, publikować ani przekazywać bez pisemnej zgody LUMEL jakiemukolwiek innemu podmiotowi, ani w szczególności dla celów świadczenia na rzecz innych podmiotów. Dostawca zobowiązany jest do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa LUMEL, w tym do zachowania wszelkich danych pozyskanych w związku z realizacją zamówienia, w pełnym zakresie dopuszczonym prawem – w absolutnej poufności.
2. Dostawca zapewnia i gwarantuje, że użytkowanie dostarczonych przez niego produktów nie stanowi naruszenia patentu, znaku towarowego, zastrzeżonego wzoru użytkowego, symbolu polskiego lub zagranicznego lub innych praw wynikających z własności przemysłowej i intelektualnej, a ponadto zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych wskutek naruszenia tych praw.
3. Dostawca zobowiązuje się przy wykonaniu umowy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w tym spełniać wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli Dostawca ma wątpliwości co do rodzaju wymaganego sposobu wykonania
w jakimkolwiek zakresie, jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie i wyjaśnić te okoliczności przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
4. Dostawcy jako profesjonalista odpowiada za zobowiązania w zakresie dostawy na zasadach określonych w przepisach prawa.
5. LUMEL jest zwolniony od odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków umownych, jeśli jest to następstwem okoliczności działania siły wyższej, takiej jak w szczególności pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wojna, działania wojenne różnego charakteru strajki, postanowienia Rządu i inne nieprzewidziane okoliczności, niezależne od woli LUMEL, jeśli wpływają bezpośrednio na wykonanie Umowy. W tym przypadku termin wykonania zobowiązań przedłuża się o czas trwania takiej okoliczności, a jeśli utrzymuje się ona dłużej
niż przez dwa miesiące, LUMEL ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części, a wszelkie prawo odszkodowań jest wyłączone.
6. Warunki płatności, ubezpieczenie 
1. O ile w zamówieniu nie określono innych warunków płatności, należności za zaakceptowany przedmiot dostawy będą uiszczane przelewem, na podstawie i na rachunek wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze VAT, w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego LUMEL. Cena zawiera wszelkie koszty i opłaty związane ze skuteczną dostawą.
2. Dostawca zobowiązany jest do ubezpieczenia towarów do momentu ich odbioru przez LUMEL, jak również do utrzymywania polisy OC działalności Dostawcy.
3. Dostawca nie może dokonywać potrąceń jakichkolwiek sum przysługujących mu od LUMEL z innymi należnościami.
4. LUMEL może rozwiązać lub zawiesić wykonanie umowy w każdym czasie, w takim wypadku Dostawcy jednak należna jest zapłata
za towary/czynności już dostarczone, a w przypadku zawieszenia – czynności zostają wstrzymane, aż do pisemnego zawiadomienia LUMEL o wznowieniu dostawy. Okres zawieszenia nie może przekraczać 6 miesięcy.
7. Prawo do informacji
1. Dostawca zobowiązany jest informować LUMEL o stanie dostawy na każde zapytanie LUMEL, który zachowuje prawo wstępu
w miejsca realizacji dostawy w każdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia, celem dokonania kontroli stanu zaawansowania prac. W przypadku niedopełnienia ze strony Dostawcy realizacji wymienionej dostawy bez względu na powody, Dostawca bezwarunkowo zezwala Kupującemu na wstęp do swoich obiektów celem dokończenia prac przez podmiot trzeci na koszt Dostawcy.
2. Zlecenie podwykonawstwa wymaga wcześniejszej pisemnej zgody LUMEL, pod rygorem rozwiązania umowy z winy Dostawcy.
3. Dostawca będzie korzystał z maszyn, narzędzi, rysunków, specyfikacji, materiałów oraz innych środków udostępnionych Dostawcy przez LUMEL wyłącznie do realizacji zamówienia. Środki te stanowią wyłączną własność LUMEL i zostaną właściwie oznaczone
i przechowywane przez Dostawcę, a także zwrócone niezwłocznie po wykonaniu zamówienia lub na każde żądanie LUMEL. Dostawca odpowiada za ich utratę i uszkodzenie do momentu ich przekazania LUMEL stosownym protokołem.
8. Postanowienia końcowe
1. Obowiązywanie wszelkich dotychczasowych ustaleń między stronami, zarówno w formie pisemnej jak i słownej, które są sprzeczne
lub niezgodne z umową lub niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, jest wyłączone. Jeśli którekolwiek z niniejszych postanowień stanie się nieskuteczne, bądź niewykonalne, powinno zostać zastąpione przez ustalenia skuteczne i egzekwowalne, które w pełni oddają intencje, cel biznesowy i oczekiwania stron. Umowa pozostaje obowiązująca, nawet jeśli jedno z jej postanowień zostanie uznane
za nieważne.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zakupu mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
W przypadku dokonywania zakupów w obrocie międzynarodowym, do których stosuje się przepisy prawa międzynarodowego, strony wyrażają zgodę na wyłączenie ich stosowania wobec zawieranych przez siebie umów w takim zakresie w jakim przepisy te
w ich brzmieniu wyłączają stosowanie lub pozostają w sprzeczności z niniejszymi warunkami.
3. Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby LUMEL.

Lumel Alucast Sp. z o.o.

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.
PL16 1050 1520 1000 0023 2840 8618 (PLN)
PL77 1050 1520 1000 0024 1732 7711 (EUR)
PL76 1050 1520 1000 0024 1732 7729 (USD)
SWIFT: Kod INGBPLPW

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000381491
NIP 527-265-14-70
Kapitał początkowy: 5 916 600 PLN
© 2024| Wszelkie prawa zastrzeżone LUMEL ALUCAST Sp. z o.o.