Ogólne warunki sprzedaży

1. Warunki ogólne
1.1 Wszystkie umowy sprzedaży zawierane przez LUMEL ALUCAST (LUMEL) podlegają poniższym warunkom, które stanowią
integralną część tych umów. KLIENT wyraża zgodę na przyjęcie niniejszych warunków jako uzupełnienie postanowień umowy.
Wszelkie zmiany w ogólnych warunkach sprzedaży będą wiążące wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie wyrażonej przez LUMEL.
1.2 Akceptacja oferty LUMEL, złożenie zamówienia albo podpisanie kontraktu przez KLIENTA jest równoznaczne z akceptacją
niniejszych warunków sprzedaży.
1.3 LUMEL podejmuje współpracę wyłącznie z przedsiębiorcami. Niniejsze warunki nie znajdują zastosowania w relacjach
z konsumentami, w stosunku do których obowiązywanie niniejszych warunków jest zdecydowanie wyłączone, jak również z innymi
podmiotami, w stosunku do których przepisy zrównują ich prawa z konsumenckimi i wyłącznie w takim w zakresie.
2. Oferta/potwierdzenie zamówienia
2.1 Zamówienie złożone przez KLIENTA jest wiążące od momentu otrzymania pisemnego potwierdzenia przez LUMEL i w zakresie
tego potwierdzenia. Wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej dostarczonej przez KLIENTA są wiążące
wyłącznie po wyraźnym zatwierdzeniu przez LUMEL.
2.2 Zamówienia należy wysyłać do osoby kontaktowej w LUMEL oraz na adres poczty elektronicznej: wsparcie.klienta@lumel.com.pl
Zamówienia powinny zawierać:
(i) Numer detalu z aktualną wersją rysunku (ii) Ilość, (iii) warunki dostawy (Incoterms) i adres, (iv) cenę, (v) datę dostawy, (vi)
warunki płatności, (vii) dane osoby kontaktowej. Kompletne zamówienie zostanie potwierdzone wskazanej osobie drogą
elektroniczną w ciągu 5 dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach LUMEL zastrzega sobie prawo do przedstawienia innej
ilości i/lub daty realizacji zamówienia niż określone w zamówieniu. Dopuszcza się dostawy częściowe.
2.3 Potwierdzone zamówienie nie może zostać zmienione lub anulowane bez wcześniejszej zgody LUMEL.
W przypadku anulowania zamówienia, LUMEL zastrzega sobie prawo do obciążenia KLIENTA wszystkimi kosztami związanymi
z realizacją zamówienia. W przypadku wstrzymania zamówienia LUMEL może obciążyć KLIENTA kwotą w wysokości 10% wartości zamówienia brutto za każdy tydzień opóźnienia.
2.4 Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą powodować zmiany ceny lub czasu realizacji zamówienia. Zmiany w projekcie, procesie itp.
zgłaszane przez KLIENTA będą potwierdzone w zaktualizowanej ofercie na narzędzia i detale. Jeśli zmiana dotyczy zamówienia
będącego w trakcie realizacji, KLIENT jest zobowiązany do pokrycia co najmniej kosztów już wyprodukowanych towarów, produkcji
w toku oraz kosztów zamówionych materiałów/usług.
2.5 Wszelkie zmiany w formach odlewniczych zgłaszane przez klienta będą potwierdzone w zaktualizowanej ofercie na narzędzia i detale.
Wszelkie dodatkowe koszty wprowadzenia zmian obciążają Klienta.
3. Dokumenty
3.1 Specyfikacje zamieszczone w katalogach, broszurach promocyjnych, dokumentach ofertowych i kontraktowych w formie
ilustracji, rysunki, wymiary, waga i współczynniki produkcji, jak i inne specyfikacje traktowane są jako informacje wstępne i nie są
wiążące dla LUMEL, chyba że w samym dokumencie określone są jako wiążące. Oferty LUMEL są wiążące dla LUMEL tylko,
jeśli wyraźnie to określono.
3.2 Prawa własności intelektualnej chronione przepisami o prawie własności przemysłowej oraz ustawą o prawie autorskim,
w szczególności przedmioty tym prawem chronione, patenty na wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, nazwy handlowe,
oznaczenia pochodzenia, nazwy pochodzenia, wzory układów scalonych, projekty udoskonaleń, informacje o prawidłowym
użytkowaniu wynalazków, inne informacje i testy o charakterze technicznym gotowe do użytku w działalności gospodarczej
i badawczej, informacje o charakterze organizacyjnym, jak również inne udostępnione KLIENTOWI przez LUMEL, są wyłączną
własnością LUMEL. KLIENT nie ma prawa ich używać dla swoich celów ani kopiować oraz przekazywać osobom trzecim.
Dokumenty te nie przenoszą prawa własności ani nie oznaczają przyznania licencji. Rysunki i inne dokumenty pozostające własnością LUMEL muszą być natychmiast zwrócone na wniosek LUMEL wraz ze wszystkimi kopiami. Wszelkie ujawnienia dokumentów wymagają
pisemnej zgody LUMEL.
3.3 KLIENT nie powinien używać żadnych elementów, informacji i dokumentacji technicznej LUMEL, na podstawie których opierała się
produkcja zamówionego towaru do innych celów niż przeznaczone, ani udostępniać ich osobom trzecim.
3.4 Po sprzedaży sprzętu/wyrobu, LUMEL jest uprawniony do dodania danych KLIENTA do standardowej listy referencyjnej.
Zastrzeżenia, jeśli występują, mogą być złożone przez KLIENTA w formie pisemnej.
3.5 Obie strony zobowiązują się do zachowania poufności, zarówno informacji dotyczących zawartej umowy, jak i działalności
prowadzonej przez strony. Zastrzeżenie to nie dotyczy ujawniania tych informacji władzom, instytucjom i sądom, jeśli taki obowiązek
został nałożony przez obowiązujące przepisy, jak i firmom świadczącym usługi w biznesie, w zakresie prawa, doradztwa
finansowego i podatkowego oraz podobnych, pod warunkiem, że strony tych umów ponoszą pełną odpowiedzialność utrzymania
tych danych w tajemnicy przez wyżej wymienione organizacje.
4. Ceny, pakowanie
4.1 Ceny sprzedaży zawarte w ofertach firmy LUMEL są cenami netto i nie zawierają podatku VAT, cła oraz innych opłat. Jakiekolwiek
procedury celne dla wysyłek poza Unię Europejską odbywają się na koszt KLIENTA i na jego odpowiedzialność.
4.2 LUMEL zastrzega sobie prawo do aktualizacji cen w następujących przypadkach: (i) zmiana minimalnej ilości zamówienia (ii)
przyspieszenie lub zmiana daty wysyłki, (iii) zmiana projektu oraz jakakolwiek zmiana skutkująca koniecznością zmiany procesu
w LUMEL (iv) zmiana wymagań jakościowych (v) znaczący wzrost nakładu pracy bezpośredniej oraz kosztu produkcji.
4.3 Jeśli nie określono inaczej: (i) minimalna ilość zmówienia jest równa 3 zmianom produkcyjnym; czas dostawy dla (a) odlewów
oraz detali poddanej dalszej obróbce to 4 tygodnie oraz (b) dla detali wymagających kooperacji czas dostawy to minimum 6 tygodni; (ii)
klient zobowiązany jest do dostarczania kroczącej prognozy zamówień na kolejne 12 miesięcy wraz z 1-miesięcznym okresem
zatwierdzonych ilości, jeśli ilości w zamówieniach w okresie zatwierdzonym przekroczą 15%, LUMEL zastrzega sobie prawo
do przedstawienia uaktualnionego czasu dostawy oraz dodatkowych kosztów, które zostaną pokryte przez KLIENTA; (iii) podczas pracy
w zakresie zamówień ramowych, KLIENT zobowiązany jest do zamówienia całej zadeklarowanej ilości w zadeklarowanym czasie,
a jeśli KLIENT anuluje zamówienie ramowe w całości lub w części, jest wówczas zobowiązany do pokrycia przynajmniej kosztów
wyprodukowanych wyrobów, produkcji w toku oraz kosztów materiałów.
4.4 Ceny przedstawione w ostatniej wiążącej ofercie będą aktualizowane kwartalnie zgodnie z aktualnymi cenami materiału.
Ceny będą przedstawiane do 15. dnia miesiąca poprzedzającego kolejny kwartał i pozostaną wiążące przez kolejne trzy miesiące.
4.5 Jeśli nie określono inaczej, wszystkie jednostki opakowaniowe tj. metalowe kosze, plastikowe pojemniki, przekładki, palety, powinny
być zwracane do LUMEL na koszt KLIENTA w okresach dwutygodniowych, w innym wypadku LUMEL zastrzega sobie prawo
do zastosowania alternatywnego pakowania i obciążenia kosztami KLIENTA. W tym wypadku jakiekolwiek roszczenia KLIENTA wynikające z przeładunku oraz transportu towaru są wyłączone.
4.6 Do każdej wysyłki zostaną wystawione następujące dokumenty: specyfikacja wysyłkowa, CMR, faktura. Potwierdzone (opieczętowane i podpisane) CMR i specyfikacja, 1 egzemplarz każdego dokumentu, zostanie zwrócony do LUMEL przez klienta w przeciągu tygodnia
od ich otrzymania, w innym wypadku LUMEL podwyższy cenę o 23% podatku VAT dla każdej wysyłki poza granice Polski.
5. Przeniesienie ryzyka
5.1 Jeśli nie określono inaczej, ryzyko uszkodzenia i utraty towaru jest przenoszone na KLIENTA w momencie udostępnienia towaru
do jego dyspozycji zgodnie z warunkami EXW siedziba LUMEL, Incoterms 2010. W innym wypadku ryzyko przechodzi na klienta
w momencie przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi (FCA).

6. Warunki i daty dostawy
6.1 Szczegółowe daty dostawy są uzgodnione przez obie strony w umowie, daty te mają charakter przybliżony i nie są wiążące
dla LUMEL. LUMEL dołoży wszelkich starań, aby dotrzymać dat dostaw.Towar jest uznany za dostarczony na czas, jeśli zostanie przekazany pierwszemu przewoźnikowi lub jeśli został zgłoszony jako gotowy do wysyłki przed umowną datą dostawy. Wysyłki częściowe są dozwolone.
6.2 W wypadku, kiedy KLIENT nie odbierze towaru w określonym czasie, LUMEL ma prawo do (i) przechowywania towaru na ryzyko KLIENTA, (ii) wystawienia faktury na warunkach EXW (iii) obciążenia KLIENTA kosztami magazynowania (iv) po bezskutecznym wezwaniu do odbioru – do sprzedaży lub do zadysponowania towarem w dowolny sposób, włączając złomowanie po drugim bezskutecznym wezwaniu do odbioru. Wykonanie któregokolwiek z wyżej zastrzeżonych uprawnień nie zwalnia KLIENTA z obowiązku płatności za towar.
6.3 W przypadku działania siły wyższej, data dostawy będzie odpowiednio przedłużona. W takim wypadku KLIENT nie jest
uprawniony do rozwiązania umowy ani do wnoszenia roszczeń z tytułu opóźnienia w dostawie. Roszczenia takie są wyłączone.
6.4 Wszystkie koszty i ryzyka spowodowane opóźnieniem w wysyłce będą poniesione przez KLIENTA.
7 Warunki płatności
7.1 Płatności powinny być regulowane zgodnie z warunkami zawartymi w umowie lub potwierdzeniu zamówienia, dokonywane na konto
LUMEL, wolne od opłat bankowych, potrąceń, kosztów i wydatków spowodowanych akceptacją gwarancji bankowej, weksla lub czeku.
7.2 Jeśli nie określono inaczej, warunki płatności za dostawę towaru to 30 dni od daty wystawienia faktury oraz potwierdzenia odbioru
towaru przez przewoźnika.
7.3 Jeśli nie określono inaczej, warunki płatności za narzędzia to: 45% przedpłaty wraz ze złożeniem zamówienia (płatne w ciągu 7 dni
od otrzymania faktury proforma), 45% wraz z dostawą wzorów (płatne w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury), 10 % po akceptacji wzorów (płatne w ciągu 7 dni od daty akceptacji wzorów).
7.4 Jeśli płatności nie są regulowane na czas, LUMEL zastrzega sobie prawo do: (i) wstrzymania realizacji kontraktu, (ii) obciążenia
odsetkami (w wysokości 1,5% za miesiąc).
7.5 W przypadku, kiedy narzędzia pozostają w LUMEL, aktualna stawka VAT zostanie dodana do ceny narzędzi. W przypadku, kiedy
narzędzia są wysyłane poza granice Polski, KLIENT zostanie obciążony kosztami transportu narzędzi.
7.6 Prawo do potrącania należności z tytułu niniejszej umowy jest wyłączone.
7.7 Jeśli dostawa jest opóźniona z przyczyny niezależnej od LUMEL, płatności są należne zgodnie z wcześniej uzgodnioną datą.
7.8 Jakiekolwiek opóźnienie w dokonaniu płatności upoważnia LUMEL do wstrzymania wykonywania zlecenia i w przypadku opóźnienia
wynoszącego powyżej 60 dni, wycofania się z kontraktu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. W takim przypadku wszystkie
koszty wykonanych prac i dostarczonych materiałów oraz jakiekolwiek szkody LUMEL obciążają KLIENTA.
7.9 Datą dokonania płatności jest dzień wpływu należności na konto bankowe LUMEL.
7.10 Formą odszkodowania będą kary umowne wynikające jak poniżej:
7.10.1 LUMEL zapłaci KLIENTOWI karę umowną w maksymalnej wysokości 10% wartości kontraktu za wycofanie się z kontraktu
przez którąkolwiek ze stron, z winy LUMEL.
7.10.2 W przypadku gdy KLIENT wycofa się z kontraktu z przyczyn niezależnych od LUMEL, KLIENT zapłaci LUMEL wynagrodzenie
w wysokości 10% wartości kontraktu oraz koszty wyprodukowanych wyrobów, zamówionego materiału oraz usług, które nie mogą zostać
odwołane. Strony powinny sporządzić protokół kosztów. W przypadku odmowy współpracy przez KLIENTA, LUMEL sporządzi taki
protokół i na jego podstawie wystawi KLIENTOWI fakturę.
7.11 LUMEL ma prawo dochodzenia odszkodowania ponad zastrzeżone w niniejszym dokumencie kary umowne.
8 Zastrzeżenie prawa własności
8.1 LUMEL zastrzega sobie prawo własności narzędzi i towarów do czasu otrzymania pełnej zapłaty ceny. Jeśli KLIENT zalega z zapłatą, LUMEL może zażądać zwrotu towaru jako zabezpieczenia zapłaty roszczeń.
9 Gwarancje i poręczenia
9.1 LUMEL gwarantuje, że towary są wolne od wad fizycznych i prawnych. Gwarancja nie obejmuje jakości produktu finalnego, do którego wytworzenia towary mogą być użyte.
9.2 LUMEL w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, szkody szczególne lub wynikowe, będące następstwem
niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania.
9.3 Niniejsza gwarancja jest wyłączona w przypadku, gdy KLIENT wprowadził jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje do towarów
lub nie zapewnił właściwych warunków ich przechowywania.
9.4 LUMEL wykona nieodpłatnie naprawę bądź wymianę wszystkich elementów (odlanych, obrobionych, z wyłączeniem formy
i narzędzi), które LUMEL potwierdził jako wadliwe, a wada wystąpiła i została zgłoszony w terminie 12 miesięcy od daty wysyłki.
9.5 LUMEL powinien reagować w ramach gwarancji nie później niż w ciągu 10 od daty otrzymania powiadomienia o wystąpieniu wady.
Powiadomienie musi wpłynąć nie później niż w 7 dni od daty stwierdzenia wady, pod rygorem utraty praw z gwarancji.
Reklamacja musi zawierać opis wady. Żadne domniemane gwarancje nie mają zastosowania.
9.6 Jeśli LUMEL wytwarza narzędzie według projektu i dokumentacji KLIENTA, LUMEL nie ponosi odpowiedzialności za wykonalność
i prawa własności intelektualnej. Złożenie tego typu zamówienia jest jednoznaczne z oświadczeniem i gwarancją KLIENTA,
że dostarczone dane nie naruszają praw osób/podmiotów trzecich oraz że zwalnia LUMEL z wszelkiej odpowiedzialności w razie wystąpienia roszczeń z nich wynikających.
9.7 Jeśli towary dostarczone do KLIENTA będą przechowywane w magazynie, KLIENT musi zapewnić odpowiednie warunki magazynowania, w przeciwnym razie gwarancja jest wykluczona.
9.8 LUMEL gwarantuje żywotność formy na 80 000 sztuk sprzedanych części z każdego gniazda, jeśli narzędzie pracuje w LUMEL
oraz na 6 miesięcy od daty dostarczenia narzędzia, jeśli narzędzie pracowało poza LUMEL pod warunkiem jednak, że będzie używane
i przechowywane według zasad dostarczonych w osobnym dokumencie.
9.9 Po zakończeniu produkcji seryjnej, narzędzie będzie: (i) zwrócone KLIENTOWI lub (ii) złomowane lub (iii) magazynowane
– na koszt KLIENTA.
10 Postanowienia końcowe
10.1 Wszystkie dotychczasowe ustalenia zawarte między stronami kontraktu, zarówno w formie pisemnej jak i słownej, które są
sprzeczne lub niezgodne z kontraktem lub niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, zostają uznane za nieważne.
10.2 Jeśli którekolwiek z niniejszych postanowień stanie się nieskuteczne, bądź niewykonalne, powinno zostać zastąpione przez ustalenia
skuteczne i egzekwowalne, które w pełni oddają intencje, cel biznesowy i oczekiwania stron. Jeśli jedno lub kilka postanowień zostanie uznane za naruszające obowiązujące przepisy prawa lub nie będzie egzekwowalne, wskutek czego fragment taki musi zostać
usunięty, zmienione postanowienie powinno zostać określone i dodane, z uwzględnieniem przepisów prawa. Umowa pozostaje
obowiązująca, nawet jeśli jedno z jej postanowień zostanie uznane za nieważne.
10.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami sprzedaży mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
10.4 Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
LUMEL.

 

 

Lumel Alucast Sp. z o.o.

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.
PL16 1050 1520 1000 0023 2840 8618 (PLN)
PL77 1050 1520 1000 0024 1732 7711 (EUR)
PL76 1050 1520 1000 0024 1732 7729 (USD)
SWIFT: Kod INGBPLPW

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000381491
NIP 527-265-14-70
Kapitał początkowy: 5 916 600 PLN
© 2024| Wszelkie prawa zastrzeżone LUMEL ALUCAST Sp. z o.o.